Surah Al-Maarij Translate in Azerbaijani

(Kafirlərdən) biri vaqe olacaq əzab (qiyamət əzabının nə vaxt və kimə üz verəcəyi) barədə soruşdu.
(O əzabı) kafirlərdən dəf edə biləcək bir kimsə yoxdur!
(O əzab yüksək) dərəcələr sahibi olan Allahdandır!
Mələklər və ruh (Cəbrail) Onun dərgahına (dünya ilə müqayisədə) müddəti əlli min il olan bir gündə qalxarlar.
(Ya Peyğəmbər! Kafirlərin əziyyətlərinə) mətanətlə (heç bir təlaş, narahatlıq keçirmədən) səbr et!
Şübhəsiz ki, onlar (müşriklər) onu (o əzabı) uzaq görürlər (ona inanmırlar).
Biz isə onu yaxın görürük (ona inanırıq).
O gün göy göyərmiş mis kimi olacaq;
Dağlar da didilmiş (rəngbərəng) yun kimi olacaqdır.
Və dost dostu arayıb axtarmayacaqdır (hərə öz hayına qalacaqdır).
Load More