Surah Aal-E-Imran Translate in Bosnian

Elif Lām Mīm.
Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni!
On tebi objavljuje Knjigu, pravu istinu, koja prethodne potvrđuje, a Tevrat i Indžil objavio je
još prije, kao putokaz ljudima, a objavio je i ostale koje rastavljaju istinu od neistine. One koji u Allahove riječi ne vjeruju čeka teška patnja; – a Allah je silan i strog.
Allahu ništa nije tajna ni na Zemlji ni na nebu!
On vas oblikuje u matericama kako On hoće; nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog!
On tebi objavljuje Knjigu, u njoj su ajeti jasni, oni su glavnina Knjige, a drugi su manje jasni. Oni čija su srca pokvarena – željni smutnje i svog tumačenja – slijede one što su manje jasni. A tumačenje njihovo zna samo Allah. Oni koji su dobro u nauku upućeni govore: Mi vjerujemo u njih, sve je od Gospodara našeg! – A samo razumom obdareni shvaćaju.
Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kada si nam već na Pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!
Gospodaru naš, Ti ćeš sakupiti sve ljude na Dan u koji nema nikakve sumnje. – Allah će, zaista, održati obećanje.
One koji ne vjeruju – od Allahove kazne neće nimalo odbraniti ni imeci njihovi, ni djeca njihova, i oni će biti gorivo za vatru
Load More