Surah Abasa Translate in Bosnian

On se namrštio i okrenuo
zato što je slijepac njemu prišao.
A šta ti znaš – možda on želi da se očisti
ili pouči pa da mu pouka bude od koristi.
Onoga koji je bogat
ti njega savjetuješ
a ti nisi kriv ako on neće da vjeruje;
a onoga koji ti žureći prilazi
i strah osjeća
ti se na njega ne osvrćeš.
Load More