Surah Al-Ankabut Translate in Bosnian

Elif Lām Mīm.
Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: Mi vjerujemo! i da u iskušenje neće biti dovedeni?
A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu.
Zar misle oni koji zla djela rade da će Nama umaći? – Loše prosuđuju!
Onaj ko se boji susreta sa Allahom – pa, doći će, sigurno, Dan obećani; a On sve čuje i sve zna!
A onaj ko se bori – bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti.
Onima koji vjeruju i dobra djela čine preći ćemo, sigurno, preko hrđavih postupaka njihovih, i za ono što su radili doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi.
Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali, ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas Ja o onome što ste radili obavijestiti.
One koji vjeruju i dobra djela čine sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti.
Ima ljudi koji govore: Vjerujemo u Allaha – a kad neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od Gospodara tvoga, sigurno će oni reći: Bili smo uz vas! A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čijim?
Load More