Surah Al-Furqan Translate in Bosnian

Neka je uzvišen Onaj koji robu Svome objavljuje Kur'an da bi svjetovima bio opomena
Onaj kome pripada vlast na nebesima i na Zemlji, koji nema djeteta, koji u vlasti nema ortaka i koji je sve stvorio i kako treba uredio!
Neki pored Njega božanstva prihvaćaju koja ništa ne stvaraju, a koja su sama stvorena, koja nisu u stanju od sebe neku štetu otkloniti ni sebi kakvu korist pribaviti i koja nemaju moći život oduzeti, život dati niti oživjeti.
Oni koji ne vjeruju govore: Ovo nije ništa drugo do velika laž koju on izmišlja, a u tome mu i drugi ljudi pomažu – i čine nepravdu i potvoru
i govore: To su izmišljotine naroda drevnih; on traži da mu se prepisuju i ujutro i navečer da mu ih čitaju.
Reci: Objavljuje ih Onaj kome su poznate tajne nebesa i Zemlje; On mnogo prašta i samilostan je.
I oni govore: Šta je ovom 'poslaniku', on hranu uzima i po trgovima hoda; trebao mu se jedan melek poslati da zajedno sa njim opominje
ili da mu se spusti kakvo blago ili da ima vrt iz kojeg bi se hranio! I nevjernici još govore: Vi samo začarana čovjeka slijedite!
Vidi šta o tebi oni govore, pa onda lutaju i Pravi put ne mogu naći.
Neka je uzvišen Onaj koji ti, ako hoće, može dati bolje od toga: vrtove kroz koje rijeke teku i dvorove.
Load More