Surah Al-Jathiya Translate in Bosnian

Hā Mīm.
Knjigu objavljuje Allah, Silni i Mudri!
Na nebesima i na Zemlji, zaista, postoje dokazi za one koji vjeruju;
i stvaranje vas i životinja, koje je razasuo, dokazi su za ljude koji su čvrsto uvjereni;
i smjena noći i dana i kiša, koju Allah s neba spušta da pomoću nje zemlju, nakon mrtvila njezina, oživi i promjena vjetrova – dokazi su za ljude koji imaju pameti.
To su Allahovi dokazi koje ti kao istinu navodimo, pa u koje će – ako ne u Allahove riječi i dokaze Njegove oni vjerovati?
Teško svakom lašcu, velikom grješniku!
On čuje Allahove riječi kada mu se kazuju, pa opet ostaje ohol kao da ih čuo nije – njemu patnju neizdržljivu navijesti!
A kad sazna za neke Naše ajete, on im se ruga. Takve ponižavajuća patnja čeka.
Pred njima je Džehennem, i ni od kakve koristi im neće biti ono što su stekli, ni kumiri koje su, pored Allaha, prihvatili, njih čeka muka golema.
Load More