Surah Al-Muddaththir Translate in Bosnian

O ti, pokriveni!
Ustani i opominji!
I Gospodara svoga veličaj!
I haljine svoje očisti!
I kumīrā se kloni!
I ne prigovaraj držeći da je mnogo!
I radi Gospodara svoga trpi!
A kada se u Rog puhne –
biće to naporan dan
nevjernicima, neće biti lagahan.
Load More