Surah An-Nahl Translate in Bosnian

Ono što je Allah odredio – dogodiće se; zato to ne požurujte! Hvaljen neka je On i neka je vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju!
On šalje meleke s Objavom, po volji Svojoj, onim robovima Svojim kojima hoće: Opominjite da nema boga osim Mene i bojte Me se!
On je mudro nebesa i Zemlju stvorio; neka je On vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju!
On stvara čovjeka od kapi sjemena, a on odjednom – otvoreni protivnik!
I stoku On za vas stvara; njome se od hladnoće štitite, a i drugih koristi imate, njome se najviše i hranite;
ona vam je ukras kad je sa ispaše vraćate i kad je na pašu izgonite
a nosi vam i terete u mjesta u koja bez velike muke ne biste stigli – Gospodar vaš je, uistinu, blag i milostiv –
i konje, i mazge, i magarce – da ih jašete, i kao ukras – a stvoriće i ono što ne znate.
Allahovo je da ukaže na Pravi put, a ima ih i krivih; a da On hoće, sve bi vas uputio.
On spušta s neba vodu koju pijete i kojom se natapa rastinje kojim stoku napasate;
Load More