Surah An-Naml Translate in Bosnian

Tā Sīn. Ovo su ajeti Kur'ana i Knjige jasne
upute i radosne vijesti onima koji vjeruju
koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju i koji u onaj svijet čvrsto vjeruju.
Onima koji u onaj svijet ne vjeruju Mi prikazujemo kao lijepe postupke njihove – zato oni lutaju;
njih čeka zla kob, a na onome svijetu će biti posve izgubljeni
a ti, zaista, primaš Kur'an od Mudrog i Sveznajućeg!
Kada Musa reče čeljadi svojoj: Vidio sam vatru, donijeću vam otuda vijest kakvu ili ću vam donijeti razgorjelu glavnju da biste se ogrijali
neko ga, kada joj se približi, zovnu: Neka su blagoslovljeni oni koji se nalaze na mjestu na kojem je vatra i oni oko nje, i neka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova!
O Musa, Ja sam – Allah, Silni i Mudri!
Baci svoj štap! Pa kad ga vidje da se, kao da je hitra zmija, kreće, on uzmače i ne vrati se. O Musa, ne boj se! Poslanici se kod Mene ne trebaju ničega bojati;
Load More