Surah Ar-Rum Translate in Bosnian

Elif Lām Mīm.
Bizantinci su pobijeđeni
u susjednoj zemlji, ali oni će, poslije poraza svoga, sigurno pobijediti
za nekoliko godina – i prije, i poslije, Allahova je odluka – i tada će se vjernici radovati
Allahovoj pomoći – On pomaže kome hoće, On je Silni i Samilosni –
obećanje je Allahovo, a Allah će obećanje Svoje ispuniti, ali većina ljudi ne zna;
oni znaju samo spoljašnju stranu života na ovome svijetu, a prema onome svijetu su ravnodušni.
A zašto ne razmisle sami o sebi? Allah je stvorio nebesa i Zemlju i ono što je između njih – sa ciljem i do roka određenog. A mnogi ljudi ne vjeruju da će pred Gospodara svoga doista izaći.
Zašto ne putuju po svijetu pa da vide kako su završili oni prije njih? Oni su bili od njih jači, i zemlju su orali i obrađivali je više nego što je obrađuju ovi, i poslanici su im donosili jasne dokaze; Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli.
Oni koji su zlo činili završiće najužasnijom patnjom, zato što su Allahove riječi poricali i što su ih ruglu izvrgavali.
Load More