Surah As-Saff Translate in Bosnian

Allaha hvali ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, On je Silni i Mudri!
O vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite?
O, kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koje djela ne prate!
Allah voli one koji se na Njegovu putu bore u redovima kao da su bedem čvrsti.
Kada Musa reče narodu svome: O narode moj, zašto me mučite, a dobro znate da sam ja Allahov poslanik vama! – i kad oni skrenuše u stranu, Allah učini da i srca njihova u stranu skrenu – a Allah neće ukazati na Pravi put narodu koji je ogrezao u grijehu.
A kada Isa, sin Merjemin, reče: O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će poslije mene doći – i kad im je on donio jasne dokaze, oni rekoše: Ovo je prava vradžbina!
A ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu laži iznosi dok se u pravu vjeru poziva? – A Allah neće ukazati na Pravi put narodu koji nepravdu čini.
Oni žele utrnuti Allahovo svjetlo ustima svojim, a Allah će učiniti da svjetla Njegova uvijek bude, makar krivo bilo nevjernicima.
On po Poslaniku Svome šalje uputstvo i vjeru istinitu da bi je uzdigao iznad svih vjera, makar ne bilo pravo mnogobošcima.
O vjernici, hoćete li da vam ukažem na trgovinu, ona će vas spasiti patnje nesnosne:
Load More