Surah Al-Ala Translate in Dutch

Geloofd zij de naam van uwen Heer, den Verhevenste
Die zijne schepselen geschapen en volmaakt gevormd heeft
Die hen tot verschillende doeleinden heeft bestemd en hen richt om die te bereiken;
En die het voedsel voor het vee voortbrengt.
En het daarna in droge stoppels of donkerkleurig hooi verandert.
Wij zullen u in staat stellen, onze openbaringen te onthouden, en gij zult geen deel daarvan vergeten
Behalve wat Gode zal behagen; want hij kent datgene, wat openbaar en wat verborgen is.
Wij zullen u den lichtsten weg gemakkelijk maken.
Vermaan dus uw volk indien uwe vermaning hun voordeelig kan zijn.
Wie God vreest zal vermaand worden;
Load More