Surah Ash-Shu'ara Translate in Dutch

T. S. M.
Dit zijn de teekens van het duidelijke boek.
Misschien bedroeft gij u doodelijk, omdat de bewoners van Mekka niet geloovig willen worden.
Indien het ons behaagde, zouden wij hun een overtuigend teeken uit den hemel kunnen nederzenden, waarvoor zij hunne nekken nederig zouden krommen.
Maar er komt van den Barmhartige, geene nieuwe vermaning tot hen welke naar de omstandigheden dit vereischen, wordt geopenbaard, waarvan zij zich niet afwenden.
En zij hebben deze van valschheid beschuldigd; maar er zal een boodschap tot hen komen, waarmede zij niet zullen spotten.
Hebben zij de aarde niet beschouwd, en gezien hoe veel verschillende planten, van allerlei edele soorten wij daaraan doen ontspruiten?
Waarlijk, hierin is een teeken; maar het grootste deel hunner zijn ongeloovigen.
Waarlijk, uw Heer is de machtige, de barmhartige God.
Herdenk, toen uw Heer Mozes riep, zeggende: Ga tot het onrechtvaardige volk:
Load More