Surah Abasa Translate in Farsi

چهره در هم کشید و روی برتافت...
از اینکه نابینایی به سراغ او آمده بود!
تو چه می‌دانی شاید او پاکی و تقوا پیشه کند،
یا متذکّر گردد و این تذکّر به حال او مفید باشد!
امّا آن کس که توانگر است،
تو به او روی می‌آوری،
در حالی که اگر او خود را پاک نسازد، چیزی بر تو نیست!
امّا کسی که به سراغ تو می‌آید و کوشش می‌کند،
و از خدا ترسان است،
تو از او غافل می‌شوی!
Load More