Surah Ad-Dukhan Translate in Farsi

حم‌
سوگند به این کتاب روشنگر،
که ما آن را در شبی پر برکت نازل کردیم؛ ما همواره انذارکننده بوده‌ایم!
در آن شب هر امری بر اساس حکمت (الهی) تدبیر و جدا می‌گردد.
(آری، نزول قرآن) فرمانی بود از سوی ما؛ ما (محمد (ص) را) فرستادیم!
اینها همه بخاطر رحمتی است از سوی پروردگارت، که شنونده و داناست!
(همان) پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست، اگر اهل یقین هستید!
هیچ معبودی جز او نیست؛ زنده می‌کند و می‌میراند؛ او پروردگار شما و پروردگار پدران نخستین شماست!
ولی آنها در شکند و (با حقایق) بازی می‌کنند.
پس منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری پدید آورد...
Load More