Surah Al-Adiyat Translate in Farsi

سوگند به اسبان دونده (مجاهدان) در حالی که نفس‌زنان به پیش می‌رفتند،
و سوگند به افروزندگان جرقه آتش (در برخورد سمهایشان با سنگهای بیابان)،
و سوگند به هجوم آوران سپیده دم‌
که گرد و غبار به هر سو پراکندند،
و (ناگهان) در میان دشمن ظاهر شدند،
که انسان در برابر نعمتهای پروردگارش بسیار ناسپاس و بخیل است؛
و او خود (نیز) بر این معنی گواه است!
و او علاقه شدید به مال دارد!
آیا نمی‌داند در آن روز که تمام کسانی که در قبرها هستند برانگیخته می‌شوند،
و آنچه در درون سینه‌هاست آشکار می‌گردد،
Load More