Surah Al-Ala Translate in Farsi

منزّه شمار نام پروردگار بلندمرتبه‌ات را!
همان خداوندی که آفرید و منظم کرد،
و همان که اندازه‌گیری کرد و هدایت نمود،
و آن کس را که چراگاه را به وجود آورد،
سپس آن را خشک و تیره قرار داد!
ما بزودی (قرآن را) بر تو می‌خوانیم و هرگز فراموش نخواهی کرد،
مگر آنچه را خدا بخواهد، که او آشکار و نهان را می‌داند!
و ما تو را برای انجام هر کار خیر آماده می‌کنیم!
پس تذکّر ده اگر تذکّر مفید باشد!
و بزودی کسی که از خدا می‌ترسد متذکّر می‌شود.
Load More