Surah Al-Balad Translate in Farsi

قسم به این شهر مقدّس [= مکّه‌]،
شهری که تو در آن ساکنی،
و قسم به پدر و فرزندش [= ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح‌]،
که ما انسان را در رنج آفریدیم (و زندگی او پر از رنجهاست)!
آیا او گمان می‌کند که هیچ کس نمی‌تواند بر او دست یابد؟!
می‌گوید: «مال زیادی را (در کارهای خیر) نابود کرده‌ام!»
آیا (انسان) گمان می‌کند هیچ کس او را ندیده (که عمل خیری انجام نداده) است؟!
آیا برای او دو چشم قرار ندادیم،
و یک زبان و دو لب؟!
و او را به راه خیر و شرّ هدایت کردیم!
Load More