Surah Al-Burooj Translate in Farsi

سوگند به آسمان که دارای برجهای بسیار است،
و سوگند به آن روز موعود،
و سوگند به «شاهد» و «مشهود»! [«شاهد»: پیامبر و گواهان اعمال، و «مشهود»: اعمال امّت است‌]
مرگ بر شکنجه‌گران صاحب گودال (آتش)،
آتشی عظیم و شعله‌ور!
هنگامی که در کنار آن نشسته بودند،
و آنچه را با مؤمنان انجام می‌دادند (با خونسردی و قساوت) تماشا می‌کردند!
آنها هیچ ایرادی بر مؤمنان نداشتند جز اینکه به خداوند عزیز و حمید ایمان آورده بودند؛
همان کسی که حکومت آسمانها و زمین از آن اوست و خداوند بر همه چیز گواه است!
کسانی که مردان و زنان باایمان را شکنجه دادند سپس توبه نکردند، برای آنها عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان است!
Load More