Surah Al-Fil Translate in Farsi

آیا ندیدی پروردگارت با فیل سواران [= لشکر ابرهه که برای نابودی کعبه آمده بودند] چه کرد؟!
آیا نقشه آنها را در ضلالت و تباهی قرار نداد؟!
و بر سر آنها پرندگانی را گروه گروه فرستاد،
که با سنگهای کوچکی آنان را هدف قرارمی‌دادند؛
سرانجام آنها را همچون کاه خورده‌شده (و متلاشی) قرار داد!