Surah Al-Humaza Translate in Farsi

وای بر هر عیبجوی مسخره‌کننده‌ای!
همان کس که مال فراوانی جمع‌آوری و شماره کرده (بی‌آنکه مشروع و نامشروع آن را حساب کند)!
او گمان می‌کند که اموالش او را جاودانه می‌سازد!
چنین نیست که می‌پندارد؛ بزودی در «حُطَمه» [= آتشی خردکننده‌] پرتاب می‌شود!
و تو چه می‌دانی «حُطمه» چیست؟!
آتش برافروخته الهی است،
آتشی که از دلها سرمی‌زند!
این آتش بر آنها فروبسته شده،
در ستونهای کشیده و طولانی!