Surah Al-Ikhlas Translate in Farsi

بگو: خداوند، یکتا و یگانه است؛
خداوندی است که همه نیازمندان قصد او می‌کنند؛
(هرگز) نزاد، و زاده نشد،
و برای او هیچگاه شبیه و مانندی نبوده است!