Surah Al-Infitar Translate in Farsi

آن زمان که آسمان [= کرات آسمانی‌] از هم شکافته شود،
و آن زمان که ستارگان پراکنده شوند و فرو ریزند،
و آن زمان که دریاها به هم پیوسته شود،
و آن زمان که قبرها زیر و رو گردد (و مردگان خارج شوند)،
(در آن زمان) هر کس می‌داند آنچه را از پیش فرستاده و آنچه را برای بعد گذاشته است.
ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته است؟!
همان خدایی که تو را آفرید و سامان داد و منظّم ساخت،
و در هر صورتی که خواست تو را ترکیب نمود.
(آری) آن گونه که شما می‌پندارید نیست؛ بلکه شما روز جزا را منکرید!
و بی‌شک نگاهبانانی بر شما گمارده شده...
Load More