Surah Al-Inshiqaq Translate in Farsi

در آن هنگام که آسمان [= کرات آسمانی‌] شکافته شود،
و تسلیم فرمان پروردگارش شود -و سزاوار است چنین باشد-
و در آن هنگام که زمین گسترده شود،
و آنچه در درون دارد بیرون افکنده و خالی شود،
و تسلیم فرمان پروردگارش گردد -و شایسته است که چنین باشد-
ای انسان! تو با تلاش و رنج بسوی پروردگارت می‌روی و او را ملاقات خواهی کرد!
پس کسی که نامه اعمالش به دست راستش داده شود،
بزودی حساب آسانی برای او می‌شود،
و خوشحال به اهل و خانواده‌اش بازمی‌گردد.
و امّا کسی که نامه اعمالش به پشت سرش داده شود،
Load More