Surah Al-Kauther Translate in Farsi

ما به تو کوثر [= خیر و برکت فراوان‌] عطا کردیم!
پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن!
(و بدان) دشمن تو قطعاً بریده‌نسل و بی‌عقب است!