Surah Al-Maun Translate in Farsi

آیا کسی که روز جزا را پیوسته انکار می‌کند دیدی؟
او همان کسی است که یتیم را با خشونت می‌راند،
و (دیگران را) به اطعام مسکین تشویق نمی‌کند!
پس وای بر نمازگزارانی که...
در نماز خود سهل‌انگاری می‌کنند،
همان کسانی که ریا می‌کنند،
و دیگران را از وسایل ضروری زندگی منع می‌نمایند!