Surah Al-Muddaththir Translate in Farsi

ای جامه خواب به خود پیچیده (و در بستر آرمیده)!
برخیز و انذار کن (و عالمیان را بیم ده)،
و پروردگارت را بزرگ بشمار،
و لباست را پاک کن،
و از پلیدی دوری کن،
و منّت مگذار و فزونی مطلب،
و بخاطر پروردگارت شکیبایی کن!
هنگامی که در «صور» دمیده شود،
آن روز، روز سختی است،
و برای کافران آسان نیست!
Load More