Surah Al-Mumenoon Translate in Farsi

مؤمنان رستگار شدند؛
آنها که در نمازشان خشوع دارند؛
و آنها که از لغو و بیهودگی روی‌گردانند؛
و آنها که زکات را انجام می‌دهند؛
و آنها که دامان خود را (از آلوده‌شدن به بی‌عفتی) حفظ می‌کنند؛
تنها آمیزش جنسی با همسران و کنیزانشان دارند، که در بهره‌گیری از آنان ملامت نمی‌شوند؛
و کسانی که غیر از این طریق را طلب کنند، تجاوزگرند!
و آنها که امانتها و عهد خود را رعایت می‌کنند؛
و آنها که بر نمازهایشان مواظبت می‌نمایند؛
(آری،) آنها وارثانند!
Load More