Surah Al-Mutaffifin Translate in Farsi

وای بر کم‌فروشان!
آنان که وقتی برای خود پیمانه می‌کنند، حق خود را بطور کامل می‌گیرند؛
امّا هنگامی که می‌خواهند برای دیگران پیمانه یا وزن کنند، کم می‌گذارند!
آیا آنها گمان نمی‌کنند که برانگیخته می‌شوند،
در روزی بزرگ؛
روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می‌ایستند.
چنین نیست که آنها (درباره قیامت) می‌پندارند، به یقین نامه اعمال بدکاران در «سجّین» است!
تو چه می‌دانی «سجّین» چیست؟
نامه‌ای است رقم زده شده و سرنوشتی است حتمی!
وای در آن روز بر تکذیب‌کنندگان!
Load More