Surah Al-Muzzammil Translate in Farsi

ای جامه به خود پیچیده!
شب را، جز کمی، بپاخیز!
نیمی از شب را، یا کمی از آن کم کن،
یا بر نصف آن بیفزا، و قرآن را با دقّت و تأمّل بخوان؛
چرا که ما بزودی سخنی سنگین به تو القا خواهیم کرد!
مسلّماً نماز و عبادت شبانه پابرجاتر و با استقامت‌تر است!
و تو در روز تلاش مستمر و طولانی خواهی داشت!
و نام پروردگارت را یاد کن و تنها به او دل ببند!
همان پروردگار شرق و غرب که معبودی جز او نیست، او را نگاهبان و وکیل خود انتخاب کن،
و در برابر آنچه (دشمنان) می‌گویند شکیبا باش و بطرزی شایسته از آنان دوری گزین!
Load More