Surah Al-Qaria Translate in Farsi

آن حادثه کوبنده،
و چه حادثه کوبنده‌ای!
و تو چه می‌دانی که حادثه کوبنده چیست؟! (آن حادثه همان روز قیامت است!)
روزی که مردم مانند پروانه‌های پراکنده خواهند بود،
و کوه‌ها مانند پشم رنگین حلاّجی‌شده می‌گردد!
امّا کسی که (در آن روز) ترازوهای اعمالش سنگین است،
در یک زندگی خشنودکننده خواهد بود!
و امّا کسی که ترازوهایش سبک است،
پناهگاهش «هاویه» [= دوزخ‌] است!
و تو چه می‌دانی «هاویه» چیست؟!
Load More