Surah Al-Waqia Translate in Farsi

هنگامی که واقعه عظیم (قیامت) واقع شود،
هیچ کس نمی‌تواند آن را انکار کند!
(این واقعه) گروهی را پایین می‌آورد و گروهی را بالا می‌برد!
در آن هنگام که زمین بشدّت به لرزه درمی‌آید،
و کوه‌ها در هم کوبیده می‌شود،
و بصورت غبار پراکنده درمی‌آید،
و شما سه گروه خواهید بود!
(نخست) سعادتمندان و خجستگان (هستند)؛ چه سعادتمندان و خجستگانی!
گروه دیگر شقاوتمندان و شومانند، چه شقاوتمندان و شومانی!
و (سومین گروه) پیشگامان پیشگامند،
Load More