Surah An-Naba Translate in Farsi

آنها از چه چیز از یکدیگر سؤال می‌کنند؟!
از خبر بزرگ و پراهمیّت (رستاخیز)!
همان خبری که پیوسته در آن اختلاف دارند!
چنین نیست که آنها فکر می‌کنند، و بزودی می‌فهمند!
باز هم چنین نیست که آنها می‌پندارند، و بزودی می‌فهمند (که قیامت حق است)!
آیا زمین را محل آرامش (شما) قرار ندادیم؟!
و کوه‌ها را میخهای زمین؟!
و شما را بصورت زوجها آفریدیم!
و خواب شما را مایه آرامشتان قرار دادیم،
و شب را پوششی (برای شما)،
Load More