Surah An-Nasr Translate in Farsi

هنگامی که یاری خدا و پیروزی فرارسد،
و ببینی مردم گروه گروه وارد دین خدا می‌شوند،
پروردگارت را تسبیح و حمد کن و از او آمرزش بخواه که او بسیار توبه‌پذیر است!