Surah An-Naziat Translate in Farsi

سوگند به فرشتگانی که (جان مجرمان را بشدّت از بدنهایشان) برمی‌کشند،
و فرشتگانی که (روح مؤمنان) را با مدارا و نشاط جدا می‌سازند،
و سوگند به فرشتگانی که (در اجرای فرمان الهی) با سرعت حرکت می‌کنند،
و سپس بر یکدیگر سبقت می‌گیرند،
و آنها که امور را تدبیر می‌کنند!
آن روز که زلزله‌های وحشتناک همه چیز را به لرزه درمی‌آورد،
و بدنبال آن، حادثه دومین [= صیحه عظیم محشر] رخ می‌دهد،
دلهایی در آن روز سخت مضطرب است،
و چشمهای آنان از شدّت ترس فروافتاده است!
(ولی امروز) می‌گویند: «آیا ما به زندگی مجدّد بازمی‌گردیم؟!
Load More