Surah Ar-Rahman Translate in Farsi

خداوند رحمان،
قرآن را تعلیم فرمود،
انسان را آفرید،
و به او «بیان» را آموخت.
خورشید و ماه با حساب منظّمی می‌گردند،
و گیاه و درخت برای او سجده می‌کنند!
و آسمان را برافراشت، و میزان و قانون (در آن) گذاشت،
تا در میزان طغیان نکنید (و از مسیر عدالت منحرف نشوید)،
و وزن را بر اساس عدل برپا دارید و میزان را کم نگذارید!
زمین را برای خلایق آفرید،
Load More