Surah At-Takwir Translate in Farsi

در آن هنگام که خورشید در هم پیچیده شود،
و در آن هنگام که ستارگان بی‌فروغ شوند،
و در آن هنگام که کوه‌ها به حرکت درآیند،
و در آن هنگام که باارزش‌ترین اموال به دست فراموشی سپرده شود،
و در آن هنگام که وحوش جمع شوند،
و در آن هنگام که دریاها برافروخته شوند،
و در آن هنگام که هر کس با همسان خود قرین گردد،
و در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سؤال شود:
به کدامین گناه کشته شدند؟!
و در آن هنگام که نامه‌های اعمال گشوده شود،
Load More