Surah At-Tariq Translate in Farsi

سوگند به آسمان و کوبنده شب!
و تو نمی‌دانی کوبنده شب چیست!
همان ستاره درخشان و شکافنده تاریکیهاست!
(به این آیت بزرگ الهی سوگند) که هر کس مراقب و محافظی دارد!
انسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده است!
از یک آب جهنده آفریده شده است،
آبی که از میان پشت و سینه‌ها خارج می‌شود!
مسلّماً او [= خدائی که انسان را از چنین چیز پستی آفرید] می‌تواند او را بازگرداند!
در آن روز که اسرار نهان (انسان) آشکار میشود،
و برای او هیچ نیرو و یاوری نیست!
Load More