Surah Quraish Translate in Farsi

(کیفر لشکر فیل‌سواران) بخاطر این بود که قریش (به این سرزمین مقدس) الفت گیرند (و زمینه ظهور پیامبر فراهم شود)!
الفت آنها در سفرهای زمستانه و تابستانه (و بخاطر این الفت به آن بازگردند)!
پس (بشکرانه این نعمت بزرگ) باید پروردگار این خانه را عبادت کنند،
همان کس که آنها را از گرسنگی نجات داد و از ترس و ناامنی ایمن ساخت.