Surah Ta-Ha Translate in Farsi

طه‌
ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را به زحمت بیفکنی!
آن را فقط برای یادآوری کسانی که (از خدا) می‌ترسند نازل ساختیم.
(این قرآن) از سوی کسی نازل شده که زمین و آسمانهای بلند را آفریده است.
همان بخشنده‌ای که بر عرش مسلّط است.
از آن اوست آنچه در آسمانها، و آنچه در زمین، و آنچه میان آن دو، و آنچه در زیر خاک (پنهان) است!
اگر سخن آشکارا بگویی (یا مخفی کنی)، او اسرار -و حتی پنهان‌تر از آن- را نیز می‌داند!
او خداوندی است که معبودی جز او نیست؛ و نامهای نیکوتر از آن اوست!
و آیا خبر موسی به تو رسیده است؟
هنگامی که (از دور) آتشی مشاهده کرد، و به خانواده خود گفت: «(اندکی) درنگ کنید که من آتشی دیدم! شاید شعله‌ای از آن برای شما بیاورم؛ یا بوسیله این آتش راه را پیدا کنم!»
Load More