Surah Ya-Seen Translate in Farsi

سوگند به قرآن حکیم.
که تو قطعاً از رسولان (خداوند) هستی،
بر راهی راست (قرار داری)؛
این قرآنی است که از سوی خداوند عزیز و رحیم نازل شده است‌
تا قومی را بیم دهی که پدرانشان انذار نشدند، از این رو آنان غافلند!
فرمان (الهی) درباره بیشتر آنها تحقق یافته، به همین جهت ایمان نمی‌آورند!
ما در گردنهای آنان غلهایی قرار دادیم که تا چانه‌ها ادامه دارد و سرهای آنان را به بالا نگاه داشته است!
و در پیش روی آنان سدّی قرار دادیم، و در پشت سرشان سدّی؛ و چشمانشان را پوشانده‌ایم، لذا نمی‌بینند!
برای آنان یکسان است: چه انذارشان کنی یا نکنی، ایمان نمی‌آورند!
Load More