Surah Al-Maeda Translate in Khmer

ឱពួកដែលបានជឿ! ចូរពួកអ្នកបំពេញកិច្ចសន្យា។ គេបានអនុញ្ញាតឱ្យពួកអ្នកនូវសត្វពាហនៈ លើកលែងតែអ្វីដែលគេបានសូត្រទៅលើពួកអ្នកដែលមិនអនុញ្ញាត ឱ្យប្រមាញ់ក្នុងពេលពួកអ្នកជាពួកអិហរ៉ាមនោះ។ ការពិតអល់ឡោះសម្រេចនូវអ្វីដែលលោកប្រាថ្នា
ឱពួកដែលបានជឿ! ចូរពួកអ្នកកុំបំពានស៊ីអើររបស់អល់ឡោះ ខែបំរាមសត្វហ័ទ៉្យះ (សត្វសម្រាប់បូជាយញ្ញ) សត្វដែលគេបំពាក់ប្រឡៅក និងពួកដែលសំដៅទៅពៃតុលឡោះក្នុងបំណងស្វែងរកការអនុ- គ្រោះ និងការយល់ព្រមពីម្ចាស់របស់ពួកគេ។ កាលណាពួកអ្នកបានរួចរាល់ពីអិហរ៉ាមនោះ ពួកអ្នកអាចប្រមាញ់បា់ន។ ហើយចូរកុំបណ្តោយឱ្យចិត្តស្អប់ខ្ពើមចំពោះមនុស្សមួយក្រុម ដែលធ្លាប់បានរារាំងពួកអ្នកពីម៉ាស្ជីទិលហារ៉ាមនោះ ញុះញង់ពួកអ្នកឱ្យបំពានឱ្យសោះ។ ចូរពួកអ្នកជួយគ្នាលើអំពើល្អ និងការគោរពកោតខ្លាច ហើយចូរពួកអ្នកកុំជួយគ្នាលើអំពើបាប និងការធ្វើសត្រូវ។ចូរពួកអ្នកគោរពកោតខ្លាចអល់ឡោះ។ ការពិតអល់ឡោះជាអ្នកធ្វើទោសខ្លាំងបំផុត
គេបានហាមលើពួកអ្នកនូវសត្វងាប់ ឈាម សាច់ជ្រូក និងសត្វដែលគេ សំឡេះដោយរលឹកឈេ្មាះក្រៅពីអីល់ឡោះ សត្វស្លាប់ដោយស្ទះដង្ហើមដោយគប់ ដោយធ្លាក់ដោយជល់គ្នា ដោយសត្វសាហាវស៊ី លើកលែងតែសត្វដែលពួកអ្នកបានសំឡេះទាន់ សត្វដែលគេបានសំឡេះក្នុងនាមបដិមា និងករណីពួកអ្នកផ្សងដោយព្រួញ។ ទាំងអស់នោះគឺជាអំពើលេសី។ ថ្ងៃនេះពួកដែលអជំនឿ បានអស់សង្ឃឹមពីសាសនាពួកអ្នកហេតុេនះ ពួកអ្នកមិនត្រូវខ្លាចពួកគេទេ ពួកអ្នកត្រូវខ្លាចយើង។ ថ្ងៃនេះយើងបានបង្គ្រប់ឱ្យពួកអ្នកនូវសាសនាពួកអ្នក យើងក៏បានបំពេញទៅលើពួកអ្នក នូវការអនុគ្រោះរបស់យើង ហើយយើងបានយល់ព្រមឥស្លាមជាសាសនារបស់ពួកអ្នក។ ជនណាដែលត្រូវបង្ខំក្នុងការស្រេកឃ្លាន ពុំមែនអ្នកលំអៀងទៅអំពើបាបទេ ការពិតអល់ឡោះជាអ្នកប្រោសប្រណី មេត្តាករុណាបំផុត
ពួកគេសួរអ្នកពី (អាហារ) ដែលគេបានអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេ។ចូរថាទៅ គេបានអនុញ្ញាតឱ្យពួកអ្នកនូវអាហារល្អៗ និងសត្វព្រៃដែលពួកអ្នកបានបង្រៀនឆ្កែ(ឱ្យចាប់) ដោយពួកអ្នកបង្រៀនវាតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបានបង្រៀនពួកអ្នក ដូចនេះចូរពួកអ្នកទទួលទាននូវអ្វីដែលវាបានចាប់យកមកជូនពួកអ្នកពួកអ្នកត្រូវពោលឈេ្មាះអល់ឡោះនៅលើរឿងនេះ។ ហើយចូរពួកអ្នកគោរពកោតខ្លាចអល់ឡោះ។ ការពិតអល់ឡោះជាអ្នករហ័សរហួនបំផុតក្នុងការវិនិច្ឆ័យ
ថ្ងៃនេះគេបានអនុញ្ញាតឱ្យពួកអ្នកនូវចំណីល្អៗ។ ចំណីពួកដែលគេផ្តល់គីតាបគឺអនុញ្ញាតឱ្យពួកអ្នក ហើយចំណីរបស់ពួកអ្នកគឺអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេ។ ហើយនិងពួកនារីស្អាតស្អំនៃពួកមានជំនឿ និងនារីស្អាតស្អំនៃពួកដែលគេផ្តល់គីតាបមុនសម័យកាលពួកអ្នក កាលណាពួកអ្នកបានប្រគល់ជូនពួកនាងនូវខាន់ស្លាពួកនាង ជាពួកបុរសស្អាតស្អំពុំមែនជាបុរសអតិចារទេ ហើយក៏ពុំមែនជាបុរស យកពួកនាងធ្វើជាសាហាយស្មន់ដែ់រ។ ជនណាបោះបង់ជំនឿ អំពើរបស់ជននោះ ពិតជាត្រូវរលាយអស់ ហើយនៅបរលោក ជននោះក្នុងចំណោមពួកខាតបង់
ឱពួកដែលបានជឿ! កាលណាពួកអ្នកចង់ក្រោកទៅសឡាតិ៍ ពួកអ្នកត្រូវលាងមុខពួកអ្នក និងដៃពួកអ្នករហូតដល់កែងដៃ ពួកអ្នកត្រូវជូតក្បាលពួកអ្នក ហើយពួកអ្នកត្រូវលាងជើងពួកអ្នករហូតដល់ភ្នែក គោរ។ បើពួកអ្នកជាអ្នកជូនូព ពួកអ្នកត្រូវងូតសម្អាត។ បើពួកអ្នកជាអ្នកមានជំងឺ ឬក្នុងការធ្វើដំណើរឬម្នាក់ៗនៃពួកអ្នកទើបនឹងមកពីបន្ទោរបង់់ ឬក៏បានប៉ះនារី រួចពួកអ្នកគ្មានទឹក ចូរពួកអ្នកតម្រង់ទៅដីដ៏ស្អាត (តាយ៉ាំមុំ) ហើយត្រូវជូតមុខ និងដៃរបស់ពួកអ្នកនឹងដីនោះ។ អល់ឡោះលោកគ្មានបំណងនឹងដើម្បីធ្វើឱ្យពួកអ្នកមានការលំបាកទេ ក៏ប៉ុន្តែលោកមានបំណង ដើម្បីលោកនឹងជម្រះសម្អាតពួកអ្នក និងដើម្បីលោកនឹងបំពេញការអនុគ្រោះរបស់លោកទៅលើពួកអ្នកដើម្បីឱ្យពួកអ្នកដឹងគុណ
ចូរពួកអ្នករំលឹកពីការអនុគ្រោះ របស់អល់ឡោះទៅលើពួកអ្នក និងពីកិច្ចសន្យារបស់លោក ដែល លោកបានសន្យានឹងពួកអ្នក នៅពេលដែលពួកអ្នកថា យើងបានឮ ហើយ យើងបានគោរពតាមហើយ។ ចូរពួកអ្នកគោរពកោតខ្លាច អល់ឡោះ ការពិតអល់ឡោះ ជាអ្នកដែលដឹងបំផុត ពីអ្វីដែលមាន ក្នុងទ្រូង
ឱពួកដែលបានជឿ! ចូរពួកអ្នកតាំងខ្លួនជាអ្នកឈរដ៏រឹងមាំ ដើម្បីអល់ឡោះជាសាក្សីដោយយុត្តិធម៌។ ហើយចូរកុំបណ្តោយឱ្យចិត្តស្អប់ខ្ពើមចំពោះមនុស្សមួយក្រុមនោះ បានញុះញង់ពួកអ្នកមិន ឱ្យប្រកាន់យុត្តិធម៌។ ចូរពួកអ្នកប្រកាន់យុត្តិធម៌។អំពើយុត្តិធម៌គឺជិតណាស់ចំពោះការគោរព។ ចូរពួកអ្នកគោរពកោតខ្លាចអល់ឡោះ។ ការពិតអល់ឡោះជាអ្នកដែលដឹងបំផុតពីអ្វីដែលពួកអ្នកប្រព្រឹត្ត
អល់ឡោះបានសន្យាចំពោះពួកដែលបានជឿ និងបានសាងអំពើល្អ ពួកគេត្រូវបានការប្រោសប្រណី និងរង្វាន់មួយយ៉ាងធំក្រៃលែង
ហើយពួកដែលបានអជំនឿនិងបានបដិសេធនឹងអាយ៉ាត់ៗរបស់យើង ពួកទាំងនោះជាពួកនរកឆាបឆេះ
Load More