Surah Al-Mumtahana Translate in Khmer

ឱបណ្តាអ្នកដែលបានជឿ! ចូរពួកអ្នកកុំទទួលយកសត្រូវរបស់យើង និងសត្រូវរបស់ពួកអ្នកធ្វើជា អ្នកគ្រប់គ្រង។ ពួកអ្នកនឹងផ្តល់ទៅកាន់ពួកគេដោយមិត្តភាព ក្នុងករណីដែលពួកគេបានអជំនឿ នឹង សច្ចភាព ដែលបានមកដល់ពួកអ្នក ពួកគេបណ្តេញរ៉សូលព្រមទាំងពួកអ្នក។ ដោយសារពួកអ្នកជឿនឹង អល់ឡោះ ម្ចាស់របស់ពួកអ្នក។ ប្រសិនបើពួកអ្នកបានចេញដើម្បីប្រយុទ្ធក្នុងផ្លូវរបស់យើង និងដើម្បី ស្វែងរកភក្តីភាពរបស់យើង។ ពួកអ្នកធ្វើស្ងាត់ៗទៅកាន់ពួកគេ ដោយមិត្តភាព ក្នុងករណីយើងដឹង បំផុតនូវអ្វីដែលពួកអ្នកបានលាក់លៀម និងអ្វីដែលពួកអ្នកបានលាតចំហ។ ជនណាហើយក្នុងចំណោម ពួកអ្នកនៅតែអនុវត្ត ជននោះពិតជាបានរសាត់វង្វេងពីផ្លូវត្រឹមត្រូវ
ប្រសិនបើពួកគេត្រួតត្រាពួក អ្នក ពួកគេនឹងក្លាយជាខ្មាំងសត្រូវសំរាប់ពួកអ្នក ហើយពួកគេលូកដៃរបស់ពួកគេ ព្រមទាំងអណ្តាត របស់ពួកគេទៅកាន់ពួកអ្នកដោយអកុសល ហើយគេបានមមៃប្រាថ្នា ប្រសិនបើពួកអ្នកអជំនឿ
ញាតិសណ្តានរបស់ពួកអ្នក និងកូនចៅរបស់ពួកអ្នកនឹងគ្មានអត្ថប្រយោជន៍ដល់ពួកអ្នកឡើយ។ នៅ ថ្ងៃរស់ឡើងវិញ លោកនឹងសំរេចក្តីរវាងពួកអ្នក។ ហើយអល់ឡោះដឹងបំផុត នូវអ្វីដែលពួកអ្នកប្រព្រឹត្ត
ជាការពិតណាស់ មានគំរូមួយដ៏ល្អប្រណីតសំរាប់ពួកអ្នក គឺអ៊ីព្រហ៊ីម ព្រមទាំងពួកដែលរួមជា មួយគេ នៅខណៈដែលពួកគេបាននិយាយទៅកាន់ក្រុមមនុស្សរបស់ពួកគេថា ការពិតពួកយើងរួចផុត ពីពួកអ្នក និងពីអ្វីដែលពួកអ្នកបានប្រណិប័តន៍ក្រៅពីអល់ឡោះ ពួកយើងបានផ្តាច់ខ្លួនពីពួកអ្នក ហើយ។ ភាពជាសត្រូវនឹងគ្នា និងស្អប់ខ្ពើមគ្នាបានលេចធ្លោជារៀងរហូត ហើយរវាងពួកយើង នឹងពួកអ្នក ទាល់តែពួកអ្នកជឿនឹងអល់ឡោះតែមួយគត់ដោយឡែកសំដីអ៊ីព្រហ៊ីម បាននិយាយទៅ កាន់បិតាគេថា យើងពិតជានឹងសូមអភ័យទោសឱ្យអ្នក យើងពុំអាចការពារឱ្យអ្នកពីអល់ឡោះបន្តិច សោះឡើយ។ ឱ ម្ចាស់របស់យើង លើលោកហើយ ពួកយើងបានផ្ញើក្តីទុកចិត្ត ហើយឆ្ពោះទៅលោក យើងវិលត្រលប់ ហើយឆ្ពោះទៅលោកជាទីវិលត្រឡប់
ឱម្ចាស់របស់យើង! សូមលោកមេត្តា កុំចាត់ពួកយើង ជាបំណងអាក្រក់សំរាប់ពួកដែលបានអជំនឿ ហើយសូមលោកមេត្តាអភ័យទោស ឱ្យពួកយើងផង ឱម្ចាស់របស់យើង! ការពិត លោកជាអ្នកមានអានុភាព ជាអ្នកមហាគតិបណ្ឌិត
ជាការពិតណាស់សំរាប់ពួកអ្នក មានគំរូមួយដ៏ល្អប្រណីតនៅក្នុងរឿងពួកគេ សំរាប់ជនដែលសង្ឃឹម ចំពោះ អល់ឡោះ និងថ្ងៃអវសាន។ ហើយជនណាដែលបែរត្រឡប់អល់ឡោះ លោកពិតជាអ្នកមានបំផុត ជាអ្នកត្រូវ កោតសរសើរក្រៃលែង
សង្ឃឹមថា អល់ឡោះនឹងចាត់ធ្វើជាមិត្តភាពមួយរវាងពួកអ្នក និងរវាងពួកដែល ពួកអ្នកធ្វើសត្រូវក្នុងចំណោមពួកគេ អល់ឡោះជាអ្នកមានសមត្ថភាព ហើយអល់ឡោះជាអ្នកអភ័យទោសឱ្យ ជាអ្នកអាណិតអាសូរបំផុត
ស្តីពីពួកដែលមិនប្រយុទ្ធនឹងពួកអ្នក នៅក្នុងរឿងសាសនា ហើយពួកគេក៏មិន បណ្តេញពួកអ្នកចេញពីភូមិស្រុកពួកអ្នកដែរ នោះអល់ឡោះ នឹងមិនហាមឃាត់ពួកអ្នកឡើយអំពីធ្វើសប្បុរស ទានរបស់ពួកអ្នក ចំពោះពួកគេ និងធ្វើសមធម៌ទៅកាន់ពួកគេ។ ការពិត អល់ឡោះស្រលាញ់ពួកដែល ធ្វើសមធម៌
ការពិត ដែលអល់ឡោះហាមឃាត់ពួកអ្នក ដែលពួកអ្នកនឹងយកពួកគេធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រង នោះ គឺតែចំពោះពួកដែលបានប្រយុទ្ធនឹងពួកអ្នក ហើយបណ្តេញពួកអ្នកចេញពីលំនៅដ្ឋានពួកអ្នក ហើយ ពួកគេ បានជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាលើការបណ្តេញពួកអ្នកប៉ុណ្ណោះ។ ជនណាហើយយកពួកគេធ្វើជាអ្នកគ្រប់- គ្រង ពួកនេះហើយជាពួកអយុត្តិធម៌
ឱបណ្តាពួកដែលបានជឿ! កាលណាពួកនារីជឿបានមកដល់ពួក អ្នកទាំងភៀសខ្លួន ចូរពួកអ្នកសាកល្បងពួកនាង។ អល់ឡោះដឹងណាស់ ពីជំនឿរបស់ពួកនាង។ រួចមក បើពួកអ្នកបានដឹងថា ពួកនាងជាពួកអ្នកជឿហើយនោះ ពេលនោះ ចូរពួកអ្នកកុំបណ្តោយឱ្យពួកនាងត្រឡប់ ទៅកាន់ពួកអជំនឿវិញ ពួកនាងពុំមែនជាការអនុញ្ញាតមួយសំរាប់ពួកគេនោះ ហើយពួកគេនោះ ក៏ពុំមែននឹងត្រូវអនុញ្ញាតសំរាប់ពួកនាងដែរ ហើយចូរពួកអ្នកផ្តល់ទៅពួកគេទាំងនោះវិញ នូវអ្វីដែលពួក គេបានចំណាយ ហើយមិនថ្វីឡើយលើពួកអ្នក ដែលពួកអ្នករៀបការនឹងពួកនាង កាលណាពួកអ្នកបានផ្តល់ ទៅពួកនាងនូវប្រាក់ខាន់ស្លារបស់ពួកនាង។ ហើយចូរពួកអ្នកកុំកាន់កាប់ដោយចំណងប្តីប្រពន្ធជាមួយពួក ដែលអជំនឿ។ ចូរពួកអ្នកទាមទារអ្វីដែលពួកអ្នកបានចំណាយ ហើយពួកគេត្រូវទាមទារអ្វីដែលពួកគេបាន ចំណាយ។ ហើយចូរពួកគេទាមទារ នូវអ្វីដែលពួកគេបានចំណាយទាំងអស់នេះ ហើយជាការសំរេចរបស់ អល់ឡោះ លោកនឹងសំរេចក្តីរវាងពួកអ្នក ហើយអល់ឡោះជាអ្នកដឹងបំផុត មហាគតិបណ្ឌិត
Load More