Surah Ibrahim Translate in Khmer

អាលីហ្វ ឡាម រ៉។ គម្ពីរមួយដែលយើងបានបញ្ចុះវាទៅកាន់អ្នក ដើម្បីអ្នក នឹងបញ្ចោញមនុស្សទាំងឡាយពីភាពងងឹតឆ្ពោះទៅកាន់ពន្លឺរស្មី ដោយការយល់ ព្រមពីម្ចាស់របស់ពួកគេ ឆ្ពោះទៅកាន់ផ្លូវមួយរបស់អ្នកដែលពលានុពល ដែល ជាទីកោតសរសើរបំផុត
គឺអល់ឡោះ ដែលលោកមានអ្វីៗនៅឯភពមេឃ ទាំងឡាយ និងអ្វីៗដែលមាននៅឯភពផែនដី ។ ហើយវិនាសអន្តរាយ សម្រាប់ ពួកដែលអជំនឿ ដោយសារទណ្ឌកម្មដ៏រឹងត្អឹងបំផុត
ពួកដែលពេញចិត្តចំពោះ ជិវិតលោកិយជាជាងជីវិតលោកខាងមុខ ហើយពួកគេទាំងអស់គ្នារារាំងគេពី មាគ៌ាអល់ឡោះ និងពួកគេស្វែងរកផ្លូវវៀចវេរណាមួយ ។ ពួកទាំងនេះស្ថិត ក្នុងការភាន់ច្រឡំមួយដ៏សែនឆ្ងាយ
ហើយយើងមិនបានចាត់បញ្ជូននៃរ៉សូល ណាម្នាក់ក្រៅពីតាមភាសានៃក្រុមមនុស្សរបស់គេនោះឡើយ ដើម្បីគេនឹងបក ស្រាយបញ្ជាក់ទៅពួកគេវិញ ។ បន្ទាប់ពីនោះមក អល់ឡោះនឹងបន្សាត់វង្វេង ជនដែលលោកប្រាថ្នា ហើយលោកនឹងមគ្គុទ្ទេសជនដែលលោកប្រាថ្នា។ ហើយ លោកជាអ្នកពលានុពលបំផុត មហាគតិបណ្ឌិត
ហើយយើងពិតជាបាន ចាត់បញ្ជូនមូសាយ៉ាងពិតប្រាកដមែន ដោយអាយ៉ាត់របស់យើង ឱ្យបញ្ចោញក្រុម មនុស្សរបស់អ្នកពីភាពងងឹតទាំងឡាយឆ្ពោះទៅកាន់ពន្លឺរស្មី ហើយឱ្យរំលឹកពួក គេពីទិវាទាំងឡាយរបស់អល់ឡោះ ។ ជាការពិតណាស់នៅក្នុងការងារទាំង នេះ គឺពិតជាភស្តុតាង សម្រាប់រាល់អ្នកដែលស៊ូទ្រាំ ជាអ្នកដែលកតញ្ញូតាបំផុត
ហើយនៅពេលដែលមូសាថា ទៅកាន់ក្រុមមនុស្សរបស់ពួកគេថា ចូរពួកអ្នកនឹកទៅ ការុណភាពរបស់អល់ឡោះមកលើពួកអ្នក នៅពេលដែលលោកបានសង្គ្រោះពួកអ្នក ពីបនហ្វារ៉ាអុង ពួកគេបានធ្វើទារុណកម្មដ៏អាក្រក់បំផុត ហើយពួកគេអារកបុត្រា ទាំងឡាយរបស់ពួកអ្នក ហើយពួកគេទុកជិវិតនារីទាំងឡាយរបស់ពួកអ្នក។ ហើយនៅ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះ គឺជាការសាកល្បងមួយដ៏មហិមាបំផុតពីម្ចាស់របស់ពួកអ្នក
ហើយនៅពេលម្ចាស់របស់ពួកអ្នកបានប្រកាសថា ប្រសិនបើពួកអ្នកបានសំដែង ការដឹងគុណ យើងប្រាកដជានឹងថែមទៅពួកអ្នកទៀត ហើយប្រសិនបើពួកអ្នកបាន អជំនឿ ការពិតទណ្ឌកម្មរបស់យើងគឺពិតជារឹងត្អឹងបំផុត
ហើយមូសាថា ប្រសិន បើពួកអ្នកអជំនឿ ទាំងពួកអ្នក និងទាំងអ្នកដែលមាននៅឯភពផែនដីទាំងអស់ ក៏ អល់ឡោះប្រាកដជាមានបំផុត ហើយជាទីកោតសរសើរបំផុត
តើមិនទាន់បានដល់ ពួកអ្នកទេឬ ព្រឹត្តិការណ៍របស់ពួកបណ្តាអ្នកកាលពីសម័យមុនពួកអ្នក គឺក្រុមរបស់ ណូហ៍ អាទ និងសាម៉ូទ ព្រមទាំងពួកដែលបន្ទាប់ពីពួកគេទាំងនេះ?។ ក្រៅពី អល់ឡោះ គ្មានអ្នកណាដឹងចំពោះពួកទាំងនេះទេ។ រ៉សូលៗរបស់ពួកគេ បានទៅដល់ ពួកគេដោយនាំភស្តុតាងៗ រួចមក ពួកគេបានរុញដៃពួកគេទៅក្នុងមាត់របស់ពួកគេ ហើយថា ពួកយើងពិតជាអជំនឿនឹងអ្វីដែលគេបានចាត់បញ្ជូនអ្នកទាំងឡាយ នាំវា មកនេះ ហើយពួកយើង ពិតជាស្ថិតក្នុងការមន្ទិលសង្ស័យ ដែលស្ទាក់ស្ទើរបំផុតស្តី អំពីអ្វីដែលពួកអ្នកអំពាវនាវពួកយើងនេះ
រ៉សូលៗរបស់ពួកគេថា តើមានការមន្ទិល សង្ស័យឬនៅក្នុងរឿងអល់ឡោះ ដែលជាអ្នកបង្កើតមេឃទាំងឡាយ និងភពផែនដី។ លោកអំពាវនាវពួកអ្នក ដើម្បីលោកនឹងអភ័យទោសឱ្យពួកអ្នក ពីបាបកម្មនានារបស់ ពួកអ្នក ហើយលោកនឹងពន្យារដល់ពួកអ្នក រហូតដល់ពេលកំណត់ណាមួយ។ ពួកគេ ថា ពួកអ្នកគ្មានអ្វីក្រៅពីជាមនុស្សជាតិដូចពួកយើងដែរនោះឡើយ ពួកអ្នកប្រាថ្នានឹង រំខានពួកយើង ពីអ្វីដែលជីដូនជីតារបស់ពួកយើងធ្លាប់បានធ្វើប្រណិប័តន៍។ ដូចនេះ ចូរពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានាំមកកាន់ពួកយើង នូវភស្តុតាង?មួយដ៏ច្បាស់លាស់បំផុត
Load More