Surah Al-Maarij Translate in Tatar

Бер сораучы кәфер сорады киләчәк ґәзабны вә әйтте: Әгәр ул Мухәммәд хәбәр биргән ґәзаб хак булса, ий Аллаһ безгә күктән таш яудыр – дип.
Ул ґәзаб кәферләргә киләчәкдер, ул ґәзабны кире җибәрүче юк
дәрәҗәләр иясе булган Аллаһудан.
Фәрештәләр вә Җәбраил фәрештә Аллаһ билгеләгән югары урынга ашырлар, озынлыгы илле мең еллык көндә.
Кәферләрнең сине инкяр итүләренә күркәм чыдау белән чыда!
Ул кәферләр кыямәтне ерак, яки булмас, дип уйлыйлар.
Әмма Без ул кыямәтнең вакыйгъ булуын бик якын күрәбез.
Ул көндә күк эрегән бакыр кеби булыр.
Вә таулар буялган йон кеби төрле төстә булырлар.
Ул көндә дус дустыны сорамас.
Load More