Surah Al-Waqia Translate in Azerbaijani

Qiyamət vaqe olacağı (qopacağı) vaxt
Onun vaqe olmasını heç kəs təkzib edə (dana) bilməz!
O (kimini) alçaldacaq, (kimini də) ucaldacaqdır.
Yer hərəkətə gəlib şiddətlə titrədiyi
Dağlar parça-parça olub ovxalandığı
Və toz kimi səpələndiyi zaman
Siz (ey insanlar!) üç zümrəyə ayrılacaqsınız:
Sağ tərəf sahibləri (əməl dətərləri sağ əllərinə verilənlər). Kimdir o sağ tərəf sahibləri? (Nə uğurludur onlar!)
Sol tərəf sahibləri (əməl dətərləri sol əllərinə verilənlər). Kimdir o sol tərəf sahibləri? (Nə uğursuzdur onlar!)
Və öndə olanlar. Onlar (dünyada Allah yolunda, imanda, əməldə, xeyirdə öndə olduqları kimi, axirətdə də) öndədirlər! (Nə xoşbəxtdir onlar!)
Load More