Surah Al-Fatiha Translate in Bosnian

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo
Milostivog, Samilosnog
Vladara Dana sudnjeg
Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!
Uputi nas na Pravi put
na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!