Surah Al-Insan Translate in Bosnian

Zar je to davno bilo kad čovjek nije bio spomena vrijedan?
Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi;
Mi mu na Pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti;
Mi smo za nevjernike okove i sindžire i oganj razbuktali pripremili.
Čestiti će iz pehara piti kamforom začinjeno piće
sa izvora iz kojeg će samo Allahovi štićenici piti, i koji će kuda hoće bez muke razvoditi.
Oni su zavjet ispunjavali plašeći se Dana čija će kob svuda prisutna biti
i hranu su davali – mada su je i sami željeli – siromahu i siročetu i sužnju.
Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo!
Mi se Gospodara našeg bojimo, onog Dana kada će lica smrknuta i namrgođena biti.
Load More