Surah Al-Fajr Translate in Farsi

به سپیده دم سوگند،
و به شبهای دهگانه،
و به زوج و فرد،
و به شب، هنگامی که (به سوی روشنایی روز) حرکت می‌کند سوگند (که پروردگارت در کمین ظالمان است)!
آیا در آنچه گفته شد، سوگند مهمّی برای صاحبان خرد نیست؟!
آیا ندیدی پروردگارت با قوم «عاد» چه کرد؟!
و با آن شهر «اِرَم» باعظمت،
همان شهری که مانندش در شهرها آفریده نشده بود!
و قوم «ثمود» که صخره‌های عظیم را از (کنار) درّه می‌بریدند (و از آن خانه و کاخ می‌ساختند)!
و فرعونی که قدرتمند و شکنجه‌گر بود،
Load More