Surah Al-Ghashiya Translate in Farsi

آیا داستان غاشیه [= روز قیامت که حوادث وحشتناکش همه را می‌پوشاند] به تو رسیده است؟!
چهره‌هایی در آن روز خاشع و ذلّت‌بارند،
آنها که پیوسته عمل کرده و خسته شده‌اند (و نتیجه‌ای عایدشان نشده است)،
و در آتش سوزان وارد می‌گردند؛
از چشمه‌ای بسیار داغ به آنان می‌نوشانند؛
غذائی جز از ضَریع [= خار خشک تلخ و بدبو] ندارند؛
غذایی که نه آنها را فربه می‌کند و نه از گرسنگی می‌رهاند!
چهره‌هایی در آن روز شاداب و باطراوتند،
و از سعی و تلاش خود خشنودند،
در بهشتی عالی جای دارند،
Load More